ಹಡಿಬದೆಯ ಧರ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ?. Social media marketing.